Balance

Balance udgøres af summen af aktiverne og passiverne. I et regnskab skal aktivernes og passivernes samlede beløb være ens, og dette kaldes balancesummen. Balancen er en effektiv oversigt, hvis man skal vurdere et regnskab, fordi den netop viser hvordan virksomhedens værdier er finansieret.

Hvis balancesummen ikke er ens på aktiv og passiv siden, og man har for meget bundet i sine værdier, kan der fremskaffes kapital fra ejere, fremmede långivere, tilbageholde overskud eller ved at sælge sine aktiver (kaldes desinvestering).

Aktiverne består af alt det virksomheden har investeret i, og dermed binder sine penge i. Dette kan fx være transport, varelager, inventar osv.

Passiverne viser, hvordan aktiverne er finansieret – hvor pengene er kommet fra. Dette består bl.a. af virksomhedens egenkapital, kreditorer osv.

Eksempel på balance:

AKTIVER

– Immaterielle anlægsaktiver: Patenter, rettigheder, software

– Materielle anlægsaktiver: Bygninger, biler

– Finansielle anlægsaktiver: Aktiver i andre virksomheder

– Omsætningsaktiver: Letomsættelige aktiver

– Varebeholdninger: De varer der er på varelageret

– Tilgodehavender fra salg: Varedebitorer

– Værdipapirer: Let omsættelige obligationer i andre virksomheder

– Likvide beholdninger: Kontantbeholdning i virksomheden

PASSIVER

– Egenkapital

– Aktiekapital

– Overførte overskud

– Forslag til udbytte for regnskabet: De penge man vil udbetale til aktionærer næste år.

– Hensatte forpligtelser: Forpligtelser til feks. privat pension eller skat

– Gæld / Fremmedkapital

– Langfristede gældsforpligtelser

– Kortfristede gældsforpligtelser

– Gældsforpligtelser i alt

Live chat